Agenda voor de vergadering van dinsdag 20 maart 2018
om 19.30 uur in de “Hoeskamer”, in de buurt Egge.

1. Opening
2. Insprekers
3. Notulen vorige vergadering( 23-01-2018)
4. CMWW, Weller, Gemeente( + actiepuntenlijst) en Politie
5. Ingekomen- en uitgaande stukken/mededelingen DB
6. Voortgang SMO
7. Teamdag
8. Rondvraag
9. Sluiting